loading...

Chúng tôi cung cấp tư vấn độc lập về bất kỳ khía cạnh nào của quản lý sản xuất bao gồm công thức, thức ăn chăn nuôi và kế hoạch kiểm soát thành phẩm, kiến thức nguyên liệu, yêu cầu dinh dưỡng, quản lý sức khỏe và trang trại, hỗ trợ hiệu suất công nghiệp và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Chọn giải pháp để có thêm thông tin về ưu đãi toàn cầu của chúng tôi!