loading...

Chúng tôi cung cấp tư vấn độc lập về mọi khía cạnh của quản lý sản xuất bao gồm công thức, thức ăn chăn nuôi và kế hoạch kiểm soát thành phẩm, kiến thức nguyên liệu, yêu cầu dinh dưỡng, quản lý sức khỏe và trang trại, hỗ trợ hiệu suất công nghiệp và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.