loading...

Sản xuất thức ăn yêu cầu một quy trình công nghiệp thực hiện riêng biệt. Trong nhu cầu để đạt được những mục tiêu về năng suất, chất lượng và kinh tế. Các chuyên gia WISIUM cung cấp cho khách hàng hỗ trợ công nghiệp chuyên biệt. Một sự vận hành hiệu quả đòi hỏi quản lý tối ưu về chất lượng và phương pháp công nghiệp. Chuyên môn quốc tế công nghiệp ( 19 nhà máy premix trên toàn thế giới ) cho phép chúng tôi cung câp một sự hỗ trợ công nghiệp tối ưu hóa đến nhu cầu địa phương.

Chuyên môn của chúng tôi:

  • Chuyên gia về công nghiệp và công thức cùng nhau hợp tác để đánh giá và cải thiện kiểm soát chất lượng, bao gôm thực hiện các kế hoạch phân tích chất lượng cho nguyên liệu thô và thành phẩm, một sự giải thích các kết quả phân tích và thẩm định các tiến trình của sản xuất.
  • Chúng tôi là đối tác về dinh dưỡng cũng như công nghiệp giúp bạn nộp đơn xin và lấy chứng nhận các chứng chỉ như HACCP, ISO 9001…
  • Nếu bạn sản xuất và phân phối thức ăn, Các chuyên gia WISIUM thiết lập và giám sát việc tuân thủ các quy định cụ thể để giúp bạn đạt được các tiêu chuẩn.
  • Chúng tôi hỗ trợ bạn với việc thẩm định kỹ thuật của quá trình sản xuất và quản lý truy xuất nguồn gốc của nguyên liệu thô và sản phẩm cuối cùng.

Chúng tôi đánh giá và cải thiện sự hiệu quả trong vận hành các phương thức sản xuất:

  • Cải thiện sự hiệu quả trong các tiến trình vận hành là một thực tế chính để giảm chi phí và tăng chất lượng Các chuyên gia giúp cho bạn tối ưu hóa hiệu quả của kĩ thuật cho nhà máy của bạn : hiệu quả năng lượng, tỉ lệ hao hụt, tối ưu hóa các quy trình sản xuất thông qua phân tích các yếu tố hạn chế.
  • Duy trì các điều kiện có thể kiểm toán theo nhu cầu để tìm ra điểm cải thiện. Dựa trên những lời khuyên đơn giản, chúng tôi giúp bạn thực hiện các kế hoạch hành động và huấn luyện vận hành.

Chúng tôi khuyến nghị bạn mua sắm các máy móc công nghiệp , tùy vào nhu cầu để giúp bạn có thể có một đầu tư dựa trên nhu cầu của bạn.