loading...

Cùng với hỗ trợ kỹ thuật và dinh dưỡng, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn hỗ trợ marketing. Chúng tôi giúp bạn để phát triển các ưu đãi về thức ăn hiên có và thức ăn mới bằng cách cung cấp các chuyên môn Marketing và hoặc đánh giá. Một dịch vụ tối ưu hóa tùy chỉnh theo điều kiện thị trường và nhu cầu tại địa phương.

Chúng tôi hỗ trợ bạn Marketing để đưa ra các ưu đãi mới:

  • Tạo ra những công cụ truyền thông cho sản phẩm của bạn ( brochures, dữ liệu kỹ thuật, bao bì,…) đây là minh họa tốt nhất cho ưu đãi, cùng nhau
  • Tạo và chỉ đạo kế hoạch Marketing hoạt động (ra mắt sản phẩm mới, tăng doanh số và / hoặc danh tiếng) bằng cách đưa ra kế hoạch hành động gồm nhiều bước.