loading...

Các chuyên gia WISIUM có sự tiếp cận toàn cầu về quản lý và dinh dưỡng cho cá ,tôm để trở thành đối tác của bạn trong suốt quá trình chăn nuôi tôm hoặc cá.

  • Chúng tôi là đối tác của bạn để xây dựng thức ăn theo giai đoạn dựa trên những giai đoạn sinh lý và cụ thể giống như một hệ thống nuôi và thói quen cho ăn. Chúng tôi có thể thiết lập công thức dựa vào sự sẵn có của nguyên liệu thô và dựa vào thực tế của kết quả phân tích thức ăn tùy theo yêu cầu để cung cấp cho bạn những công thức tốt nhất để đạt được tất cả các yêu cầu về dinh dưỡng cá tôm.
  • Chúng tôi tập trung vào cải thiện các thông số kỹ thuật. Mục đích là để đảm bảo tối ưu lượng thức ăn cho ăn, thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi thức ăn, tỷ lệ sống và năng suất phi lê.
  • Sự hiệu quả của hệ thống thủy sản dựa trên một vài thực tế để chúng ta đi xa hơn là dinh dưỡng và chúng tôi đã phát triển InMyFarm Aqua. Một cộng cụ ra quyết định, cung cấp khuyến nghị kỹ thuật, giúp cho khách hàng cải thiện quản lý kỹ thuật, mục đích là tối đa hóa kỹ thuật và hiệu quả kinh tế đến trang trạng.

Là một đối tác của bạn, các chuyên gia WISIUM cung cấp cho bạn một hỗ trợ tối ưu thông qua các dịch vụ kỹ thuật. Một sự hỗ trợ tận tình tại mỗi giai đoạn trong hệ thống sản xuất và áp dụng đến từng loại hình sản xuất.

Theo như dự án và nhu cầu của bạn ,chúng tôi cung cấp  một câu trả lời tận tâm :


Sản phẩm cho vật nuôi

Premixes

Chương trình chuyên biệt cho vật nuôi

Acidulik